• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1392/12/29
|پرونده|

مرور سال ۱۳۹۲

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25962/1.jpghttp://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25962/2.jpghttp://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25962/3.jpghttp://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25962/4.jpghttp://farsi.khamenei.ir/ndata/news/25962/5.jpg