• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1391/08/28

مجموعه خطبه‌های نماز جمعه‌ی‌ تهران درباره آزادی

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/smpf.jpg
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/1.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/2.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/3.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/4.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/5.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/6.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/7.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/8.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/9.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/10.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/11.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/12.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/13.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/14.jpg http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/21541/15.jpg