• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1391/02/17
چکیده مقاله

پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طلیعه بیداری اسلامی

|چکیده‌ مقاله‌ی ارائه‌شده به همایش|
«بیداری اسلامی» به مفهوم «زنده شدن دوباره در پرتو اسلام اصیل» است. بسیاری از صاحب‌نظران و پژوهشگران معتقدند که انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و افزایش فعالیت‌های مؤثر اسلامی در جوامع مسلمان بوده است. از این رو مقاله‌ی حاضر می‌کوشد ابتدا به تعریف ارکان بیداری اسلامی پرداخته، سپس به توضیح بسترهای تأثیرپذیری جنبش‌های اسلامی از انقلاب اسلامی ایران اشاره داشته باشد. این بسترها عبارتند از:
۱. ایده‌ی واحد
۲. دشمن یکسان
۳. آرمان مشترک
۴. وحدت‌گرایی
۵. مردم‌‌مداری
 
در ادامه‌ی نوشتار، دلایل تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی و اصول مشترک انقلاب اسلامی با حرکت‌های اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس پاسخ جهان پیرامونی‌ به مفهوم «صدور انقلاب» بررسی شده است. اجزای این پاسخ عبارت است از:
۱. پذیرش پیام انقلاب
۲. سکوت در مقابل انقلاب (بی‌تفاوتی)
۳. تهاجم فرهنگی و غیرفرهنگی

سپس تأثیرپذیری جنبش‌های اسلامی ‌از انقلاب اسلامی با دو نگاه «انعکاس سیاسی» و «تأثیرات فرهنگی» بررسی شده است که برخی از تأثیرات فرهنگی آن چنین هستند:
۱. گرایش به جهاد و شهادت
۲. مردمی بودن
۳. شعارهای انقلاب
۴. محوریت مسجد
۵. حجاب
۶. تظاهرات به سبک ایران
۷. شعارنویسی.

سپس بازتاب انقلاب اسلامی در لبنان به‌عنوان یک نمونه بررسی شده و در پایان قبل از نتیجه‌ی پژوهشگر، تهدیدات جدی انقلاب اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته است.
 
واژگان کلیدی:
بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، اشتراکات، آرمان، ارکان، تأثیرات، تهدیدات.