• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1389/02/27

دیدار رییس‌جمهوری الجزایر

دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
دیدار بوتفليقه رئيس جمهوری الجزاير با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای