[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کشاورزان‌‌ - 1384/10/14
عنوان فیش : امنیت غذایی, کشاورزی, کشاورزان
کلیدواژه(ها) : امنیت غذایی, کشاورزی, کشاورزان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امنیت غذایی برای کشور ما خیلی مهم است.

مربوط به :بیانات در دیدار کشاورزان‌‌ - 1384/10/14
عنوان فیش : کشاورزی, کشاورزان
کلیدواژه(ها) : کشاورزی, کشاورزان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کشاورز ایرانی برای ملت ایران امنیت غذایی را تأمین می‌کند؛ این، افتخار بزرگی است؛ قدر خودتان را بدانید.

مربوط به :بیانات در دیدار کشاورزان‌‌ - 1384/10/14
عنوان فیش : جوان, اخلاص, توکل به خدا, اعتماد به جوانان, کشاورزی, کشاورزان
کلیدواژه(ها) : جوان, اخلاص, توکل به خدا, اعتماد به جوانان, کشاورزی, کشاورزان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اعتماد به جوانان و افراد با تجربه به همراه توکل به خدای متعال و اخلاص نیت برای خدا، اساس کار است.

مربوط به :بیانات در دیدار کشاورزان‌‌ - 1384/10/14
عنوان فیش : کشاورزی, کشاورزان, استفاده از جوانان
کلیدواژه(ها) : کشاورزی, کشاورزان, استفاده از جوانان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به همه‌ی روستاییان و همه‌ی کشاورزان و کسانی که دست‌اندرکار کشاورزی‌اند، توصیه می‌شود که از این جوانان مطلع و خبره در کار کشاورزی استقبال کنند.