[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1395/10/19
عنوان فیش : تخریب شورای نگهبان, ظلم به بسیج, مؤلّفه‌های قدرت ملی
کلیدواژه(ها) : تخریب شورای نگهبان, ظلم به بسیج, مؤلّفه‌های قدرت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمن دنبال این است که دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که مظهر اقتدار کشور و اقتدار ملّتند را تضعیف کند. شما می‌بینید به سپاه، بسیج و شورای نگهبان حمله میشود.

مربوط به :بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور - 1388/09/04
عنوان فیش : بسیج مستضعفین, حقیقت بسیج, هویت بسیج, ظلم به بسیج, بسیجیان
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین, حقیقت بسیج, هویت بسیج, ظلم به بسیج, بسیجیان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نشناختن معنای بسیج، این خود ظلم به بسیج است.