[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان قضائی کشور - 1387/04/05
عنوان فیش : مفاسد اقتصادی, فساد, مبارزه با فساد, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مفاسد اجتماعی
کلیدواژه(ها) : مفاسد اقتصادی, فساد, مبارزه با فساد, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مفاسد اجتماعی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی و مفاسد اخلاقی را هم می‌آورد.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1380/10/19
عنوان فیش : مفاسد اقتصادی, فساد, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مفاسد اجتماعی, فساد مالی
کلیدواژه(ها) : مفاسد اقتصادی, فساد, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مفاسد اجتماعی, فساد مالی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه‌ی ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.

مربوط به :بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان - 1375/02/26
عنوان فیش : مفاسد اقتصادی, فساد, مفاسد اجتماعی, مبارزه با فساد, جامعه
کلیدواژه(ها) : مفاسد اقتصادی, فساد, مفاسد اجتماعی, مبارزه با فساد, جامعه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
محیط جامعه باید به گونه‌ای باشد كه اگر در آن فسادی پدیدار شد، فرصت رشد پیدا نكند و زود از بین برود.