[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1374/09/16
عنوان فیش : میرزای قمی
کلیدواژه(ها) : میرزای قمی
نوع(ها) : كتاب

متن فیش :
ی‏توان مرحوم میرزای قمی رضوان اللَّه علیه را مثال زد که نسبت به فتحعلی‏شاه با سرسختی برخورد می‏کرد و هیچ باجی به او نمی‏داد. با این‏که فتحعلی‏شاه خیلی به میرزا هم اظهار ارادت می‏کرد؛ اما میرزا به او چندان اعتنایی نداشت. در عین حال، نام رساله جهاد خودش را «عبّاس‏میرزا» گذاشت؛زیرا او یکی از سرداران آن زمان بود و به هر حال، دولت ایران مدّت زمانی رابا دولت متجاوز روس تزاری جنگیده بود و ایشان احساس تکلیف می‏کرد که باید از ایرانیان حمایت کند. از خود شاه که آدم فاسدی بود، نمی‏خواست به صراحت حمایت کند؛ بلکه از عبّاس میرزا که در میدان جنگ، جنگیده بود، این‏طور تجلیل می‏کرد.