[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌ - 1389/07/27
عنوان فیش : قم, نقش قم در انقلاب اسلامی, خاستگاه انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : قم, نقش قم در انقلاب اسلامی, خاستگاه انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قم مذهبی‌ترین شهر کشور و پایگاه و خاستگاه بزرگترین انقلاب دوران معاصر است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی - 1388/10/29
عنوان فیش : انقلاب اسلامی, سنت‌های الهی, خاستگاه انقلاب اسلامی, ثبات انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب اسلامی, سنت‌های الهی, خاستگاه انقلاب اسلامی, ثبات انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب اسلامی یك حقیقت و برخاسته‌ی از یك سنت الهی است؛ این را نمیشود از بین برد و یا متزلزل كرد.