[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان قرآن‌پژوه کشور - 1388/07/28
عنوان فیش : قرآن, باطن قرآن, عمل به قرآن
کلیدواژه(ها) : قرآن, باطن قرآن, عمل به قرآن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فردی که میخواهد در طریق کار قرآن حرکت بکند، دل را برای مواجهه‌ی با حقیقت ناب قرآنی آماده کند.