[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها - 1393/04/11
عنوان فیش : دانشگاه‏, نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
کلیدواژه(ها) : دانشگاه‏, نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
و به‌نظر ما بسیار بجا و مناسب است که نهاد نمایندگى به این مسائل توجّه کنند و دقّت کنند، برنامه‌ریزى کنند که بتوان از حضور این استادان محترم در دانشگاه براى تقویت ایمان دانشجو و تقویت عمل و ساختن شخصیّت دینى و معنوى دانشجویان بهره‌بردارى بشود.