[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پرستاران - 1370/08/22
عنوان فیش : تجملگرایی, مدگرایی, انحرافات اجتماعی, زن
کلیدواژه(ها) : تجملگرایی, مدگرایی, انحرافات اجتماعی, زن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به اعتقاد من، گرایش به سمت مدگرایی و تجمل‌گرایی و تازه‌طلبی و افراط در كار آرایش و نمایش در مقابل مردان، یكی از بزرگترین عوامل انحراف جامعه و انحراف زنان ماست.