[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1376/08/14
عنوان فیش : جوان
کلیدواژه(ها) : جوان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر چیزی كه متكی به قشر جوان باشد و از آنها مایه بگیرد و به دست آنها باشد، آن چیز در جامعه همیشه با طراوت و ماندگار خواهد بود.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1376/08/14
عنوان فیش : جوان, تزکیه نفس, خودسازی اخلاقی
کلیدواژه(ها) : جوان, تزکیه نفس, خودسازی اخلاقی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عزیزان من! خودتان را در این دوران جوانی كه آمادگی هست، از لحاظ معنوی بسازید.