[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم کاشت نهال در هفته منابع طبیعی - 1388/12/18
عنوان فیش : سالم‌سازی محیط زیست, محیط زیست, درختکاری
کلیدواژه(ها) : سالم‌سازی محیط زیست, محیط زیست, درختکاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
توجه به گیاه، فقط مسئله‌ی تأمین خوراک نیست؛ بلکه تأمین فضای حیاتی برای انسان است.