[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به ملت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقلاب اسلامی - 1377/11/21
عنوان فیش : نوآوری و شکوفایی
کلیدواژه(ها) : نوآوری و شکوفایی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز تهمت دیکتاتوری به جمهوری اسلامی می‌زنند، کسانیکه با ویران کردن و غارت منابع کشور و تحمیل صنعت معیوب و ناقص و وابسته، دهها سال ایران را از کاروان جهانی عقب راندند، امروز شکوفائیها و معجزه‌های سازندگی انقلاب را ندیده می‌گیرند، کسانیکه هنوز در آرزوی رجعت ایران به دوران سیاه و نکبت بار پادشاهی‌اند، نظام نوین و تازه نفس و جوان انقلابی را مرتجع می‌نمامند!