[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران و دست‌اندرکاران حج‌ - 1388/08/04
عنوان فیش : مردم, استکبار
کلیدواژه(ها) : مردم, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دنیا مردم اند، نه سیاستمداران و فرماندهان زورگو، و نه مستکبرین و متکبرین عالم.