[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌ - 1387/09/24
عنوان فیش : دانشگاه‏, پیشرفت
کلیدواژه(ها) : دانشگاه‏, پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دانشگاه مهمترین زیرساخت پیشرفت و توسعه‌ ی کشور است.