[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان - 1387/08/08
عنوان فیش : جوان, احساس مسئولیت, سرنوشت کشور
کلیدواژه(ها) : جوان, احساس مسئولیت, سرنوشت کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوان باید در درون خود، در دل خود، در وجدان خود احساس کند که نسبت به آینده‌ ی این کشور، آینده‌ ی این ملت، آینده‌ ی این تاریخ، مسئولیت دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان - 1387/08/08
عنوان فیش : احساس مسئولیت, جوان, مبارزه با رژیم پهلوی
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت, جوان, مبارزه با رژیم پهلوی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
احساس مسئولیت جوان‌ها، این معجزه‌ی بزرگ تاریخی را آفرید كه سنگر و قلعه‌ی مستحكم استكبار در این منطقه- یعنی رژیم پادشاهی ایران- را همین دستهای استوار و مومن فروریختند و یك نظام مردمی و اسلامی برپا كردند.