[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت - 1387/06/02
عنوان فیش : پیشرفت, عدالت و پیشرفت, عدالت
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, عدالت و پیشرفت, عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدون عدالت، پیشرفت مفهومی ندارد و بدون پیشرفت هم عدالت مفهوم درستی پیدا نمیكند؛ باید هم پیشرفت باشد و هم عدالت.