[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان - 1395/09/23
عنوان فیش : جشن تکلیف, رابطه با خدا
کلیدواژه(ها) : جشن تکلیف, رابطه با خدا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
توصیه میکنم از همین حالا، از همین روزها و ماه‌هایی که تشرّف به تکلیف پیدا کرده‌اید، رابطه‌ی خودتان را با خدای متعال مستحکم کنید.

مربوط به :بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان - 1395/09/23
عنوان فیش : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عیب بزرگ دنیای مادّی غرب، قطع رابطه‌ی انسان با خدا است؛ [برای] این است که دچار انحطاط معنوی و لغزشهای اخلاقی فراوان میشوند.

مربوط به :بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان - 1395/09/23
عنوان فیش : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عیب بزرگ دنیای مادّی غرب، قطع رابطه‌ی انسان با خدا است... [برای] این است که دچار نومیدی میشوند و جوانهایشان دچار سرگردانی و سرگشتگی میشوند.

مربوط به :بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان - 1395/09/23
عنوان فیش : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عیب بزرگ دنیای مادّی غرب، قطع رابطه‌ی انسان با خدا است... [برای] این است که روزبه‌روز تمدّن غرب دارد افول میکند.

مربوط به :بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان - 1395/09/23
عنوان فیش : رابطه با خدا, پیشرفت
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
راز پیشرفت یک انسان به صورت شخصی و فردی، و یک جامعه به صورت جمعی، این است که بتواند رابطه‌ی خود با خدا را حفظ کند.

مربوط به :بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان - 1395/09/23
عنوان فیش : رابطه با خدا, نماز
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, نماز
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بهترین راه ارتباط با خدا، در درجه‌ی اوّل همین نمازی است که میخوانید.

مربوط به :بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان - 1395/09/23
عنوان فیش : رابطه با خدا, اعتماد به نفس
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, اعتماد به نفس
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شما در زندگی باید با شجاعت حرکت کنید؛ با اعتماد‌به‌نفس حرکت کنید؛ این حالت شجاعت و اعتماد‌به‌نفس، در ارتباط با خدا به دست می‌آید.