[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهارهزار شهید استان گلستان - 1395/09/15
عنوان فیش : ابزارهای فرهنگی, کار فرهنگی
کلیدواژه(ها) : ابزارهای فرهنگی, کار فرهنگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما فقط دلمان به این خوش نباشد که حالا کتابی را تولید کردیم؛ البتّه بلاشک تولید کتاب یا تولید فیلم و تولید هنری مهم است؛ منتها در کنار این، پیدا کردن مخاطب یا به یک معنا تولید مخاطب [هم] مهم است. سعی کنید کتاب را بتوانید به ذهن مخاطبین برسانید.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهارهزار شهید استان گلستان - 1395/09/15
عنوان فیش : ابزارهای فرهنگی, کتاب و کتاب‏خوانی, فرهنگ کتابخوانی
کلیدواژه(ها) : ابزارهای فرهنگی, کتاب و کتاب‏خوانی, فرهنگ کتابخوانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مشکل‌تر از کتاب نوشتن، رساندن کتاب به چشم و ذهن مخاطب است؛ این خیلی مهم است. این هنر و دقّت لازم دارد، ظرافتهایی دارد که بایستی بتوانید اینها را وارد ذهن اینها بکنید.