[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار گردان‌های نمونه عاشورا و الزهرای بسیج‌‌ - 1386/09/05
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
بسیج، گسترده‌ی در همه‌ی عرصه‌های زندگی است. آن وقتی كه نوبت سازندگی است، بسیج پیشرو است؛ آن وقتی كه نوبت مددرسانی و خدمات است، بسیج پیشرو است؛ آن وقتی كه نوبت تحقیقات بسیار دقیق و ریز و حساس است، نیروهای بسیجی در صفوف اولند. امروز شما نگاه كنید در همین قضیه‌ی هسته‌ای، در این فناوری پیچیده و بسیار دشوار، جوانهائی كه آنجا هستند، جوانهای متدین و اجزاء طبیعی و حقیقی بسیج را تشكیل میدهند. در همه جا همینجور است.