[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام‌ - 1386/06/31
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
كشاورزیِ نابود شده‌ی كشور را این نظام احیاء كرد، صنعت ساده‌ی ابتدائی كشور را این نظام به صنعت پیچیده‌ی حساس انرژی هسته‌ای رساند. این نظام الان در زمینه‌های صنایع نو - مثل همین كه آقای رئیس جمهور گفتند؛ «نانوتكنولوژی» و صنایعی از این دست، كه اینها از صنایع نوی دنیاست - تقریباً دوش به دوش صفوف اول دارد حركت میكند و دارد كار میكند. اینها كارآمدی نظام است.