[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1395/05/11
عنوان فیش : پیشرفت اقتصادی, نقشه راه پیشرفت
کلیدواژه(ها) : پیشرفت اقتصادی, نقشه راه پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امکانات زیرساختی ما در طول این ۳۷ سال امکانات بسیار فراوانی است؛ ما در زمینه‌های مختلف، زیرساخت‌های فوق‌العاده مؤثّر و کارآمدی را در کشور به وجود آورده‌ایم. همه‌چیز آماده است برای حرکت و پیشرفت.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1395/05/11
عنوان فیش : استعداد ایرانی, استحکام ساخت درونی, اقتدار درون‌زا, راه ملت ایران, نقشه راه پیشرفت
کلیدواژه(ها) : استعداد ایرانی, استحکام ساخت درونی, اقتدار درون‌زا, راه ملت ایران, نقشه راه پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
راه همانی [است] که عرض کردیم: تکیه‌ی به استعداد درونی، تکیه‌ی به ظرفیّتهای داخلی کشور، تکیه‌ی به همین جوانها، تکیه‌ی به ابتکاری که جوانها میزنند، کاری که دنبال میکنند، دانشی که تحصیل و تبدیل به فنّاوری میکنند.