[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها - 1386/02/31
عنوان فیش : جوان مؤمن انقلابی
کلیدواژه(ها) : جوان مؤمن انقلابی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
‌مطالبى را برادران و خواهرمان بیان کردند. اگر وقت مى‌بود و براى من و جلسه ممکن بود، ترجیح مى‌دادم که این یک ساعت دیگر را هم از مطالب و نظرات شما بشنوم؛ ولى همین مقدارى که شما عزیزان آمدید و مطرح کردید، بنده را خیلى خرسند مى‌کند. آن چیزى که همیشه من آرزو داشتم، از خدا مى‌خواستم و براى آن تلاش مى‌کردم، در بیانات شما جوانان عزیز بسیجى به‌طور مجسم مشاهده کردم و آن عبارتست از: وجود یک ذهنیت شفاف و روشن، یک درک متعالى از مسائل کشور و مسائل جهان، اهمیت بسیج و اهمیت حضور جوان‌ در محیط علمى و در محیط سیاسى. نقطه‌نظرهایى که من همیشه تلاش مى‌کردم که جامعه‌ى جوانِ مؤمن و انقلابىِ‌ ما، به آن‌ها توجه کنند و در آن‌ها پیشرفت کنند، در بیانات عزیزانى که صحبت کردند، فى‌الجمله مشاهده کردم. مطمئنم اگر تعداد بیشترى هم صحبت مى‌کردند، این باور و این احساس بیشتر مى‌شد.