[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - 1386/02/25
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز استقلال ملت ما یك نمونه‌ی مثل زدنی در همه‌ی دنیا شده است. ما بایستی این استقلال را در همه چیز از خودمان نشان بدهیم. استقلال یعنی در مقابل حركت قدرتمندان عالم، حالت انفعال به خود نگیریم. آنچه كه منفعت ماست، آنچه كه مصلحت ماست، آنچه كه با هدفهای ما و آرمانهای ما منطبق است، آن را دنبال كنیم؛ زیر فشار تبلیغات دشمن و كار سیاسی دشمن قرار نگیریم. و ملت ما نشان داده كه این قدرت را دارد كه در مقابل فشارها مقاومت كند. یك دوره‌ای شرق و غرب عالم، دست به دست هم دادند و این ملت را زیر فشار یك جنگ سنگین و سخت هشت‌ساله قرار دادند، ولی ملت با كمال قدرت تحمل كرد. بعد از آن تا امروز، زیر فشارهای تبلیغاتی، زیر فشار تحریم اقتصادی قرار داشتیم. حالا تازه ما را به تحریم اقتصادی تهدید میكنند! كِی بوده است كه ما تحریم اقتصادی نداشته باشیم؟ ما همین پیشرفتهای علمی در زمینه‌ی هسته‌ای و غیر اینها را در حال و هوای تحریم اقتصادی به دست آوردیم. این را غربی‌ها هم میدانند؛ میفهمند. البته در داخل متأسفانه، عده‌ای هستند كه به قدری مجذوب و فریفته‌ی حرف غرب و تفكر غرب و مبانی غربند كه حاضر نیستند بشنوند و قبول كنند؛ حتّی آنچه را هم كه پیشرفت علمی در كشور به وجود آورده است، تا دیگران تصدیق نكنند، اینها قبول نمی‌كنند!