[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم گرمسار - 1385/08/21
عنوان فیش : مفاسد اقتصادی, گفتمان‌سازی
کلیدواژه(ها) : مفاسد اقتصادی, گفتمان‌سازی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
آحاد مردم، مردم بخشهای مختلف کشور و قشرهای گوناگون جامعه، در یک هماهنگی مطلوب و با یک برخوردِ هوشمندانه‌ی متناسب با یک ملت بزرگ، مسائل کشورشان را دنبال می‌کنند. مردم شعارها و آرمانهای ملی را با درک کامل بر زبان جاری می‌کنند؛ مثل همین شعارهایی که شما امروز دادید و در همه جا راجع به پیشرفتهای علمی، انرژی هسته‌ای و موقعیتهای سیاسی کشور در سطح بین‌المللی شعار می‌دهند. و امروز بیش از گذشته هم حتّی گفتمانِ عدالت‌طلبی و رفع تبعیض و مبارزه‌ی با فساد در کشور مستقر و حاکم است.