[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1385/07/18
عنوان فیش : انتخابات, تخریب دیگران, انتخابات سالم, آفت‌های انتخابات, تبلیغات انتخابات, نامزدهای انتخاباتی, سلامت انتخابات
کلیدواژه(ها) : انتخابات, تخریب دیگران, انتخابات سالم, آفت‌های انتخابات, تبلیغات انتخابات, نامزدهای انتخاباتی, سلامت انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تخریب، فضای انتخابات را خراب میکند

مربوط به :بیانات‌ در دیدار کارگزاران نظام - 1385/07/18
عنوان فیش : انتخابات, انتخابات سالم, سلامت انتخابات
کلیدواژه(ها) : انتخابات, انتخابات سالم, سلامت انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسئله‌ی حفظ سلامت خودِ انتخابات و حفظ سلامت فضای انتخابات، خیلی مهم است.