[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :‌‌بیانات در دیدار جمعی از پیشکسوتان جهاد و شهادت و خاطره‌‌گویان دفتر ادبیات و هنر مقاومت‌ - 1384/06/31
عنوان فیش : سلسله پهلوی, شعار ما میتوانیم, سیاستهای رژیم پهلوی, خصوصیّات رژیم پهلوی
کلیدواژه(ها) : سلسله پهلوی, شعار ما میتوانیم, سیاستهای رژیم پهلوی, خصوصیّات رژیم پهلوی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در دوره‌ی پهلوی یكی از رایج‌ترین تبلیغات، «نمی‌توانیم» بود.