[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : مردم, عزت, پیشرفت, عزت ملی, پیشرفت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : مردم, عزت, پیشرفت, عزت ملی, پیشرفت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یک ملت اگر احساس عزت کرد، پیشرفت خواهد کرد و خواهد بالید؛ اما اگر توسری خورد، استعدادها در او خفه خواهد شد.