[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : نعمت الهی, خدمت, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, خدمت به مردم, هوی‌های نفسانی
کلیدواژه(ها) : نعمت الهی, خدمت, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, خدمت به مردم, هوی‌های نفسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرت به خودی خود نه نعمت است، نه نقمت؛ اگر برای خدا و برای خدمت شد، نعمت است؛ اگر برای دستاوردهای مادی و ارضای هوس‌های انسانی شد، می‌شود نقمت.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : عدالت, استقرار عدالت, هیئت دولت, رئیس جمهور
کلیدواژه(ها) : عدالت, استقرار عدالت, هیئت دولت, رئیس جمهور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
با استفاده از همه‌ى شیوه‌هاى عالمانه و با تدبیر مى‌توان عدالت را در جامعه مستقر کرد.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : حکومت‎ اسلامی, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, عدالت, اجرای عدالت, نعمت الهی
کلیدواژه(ها) : حکومت‎ اسلامی, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, عدالت, اجرای عدالت, نعمت الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرتى که براى عدالت و حقیقت است، ارزشمند است؛ این نعمت خداست.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : خدمت به مردم, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, عبادت
کلیدواژه(ها) : خدمت به مردم, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, عبادت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرت اگر با هدف خدمت به مردم باشد، عبادت است.