[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان - 1384/02/19
عنوان فیش : علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, تحصیل علم و دانش, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : علم‌آموزی, تحصیل علم و دانش, تحصیل علم و دانش, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما علم را از همه کس می‌گیریم؛ حرفی نداریم.