[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : نوآوری و شکوفایی, خلاقیت, پیشرفت
کلیدواژه(ها) : نوآوری و شکوفایی, خلاقیت, پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فعالیت و ابتكار و نوآوری و خلاقیت، اساس پیشرفت انسان و زندگی انسانی است.