[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1383/10/19
عنوان فیش : مردم, تاریخ, حماسه نوزدهم دی
کلیدواژه(ها) : مردم, تاریخ, حماسه نوزدهم دی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حادثه‌ی نوزدهم دی یک مقطع تاریخی در زندگی سیاسی ملت ایران است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1383/10/19
عنوان فیش : مردم, بیداری ملت‌ها, خودآگاهی
کلیدواژه(ها) : مردم, بیداری ملت‌ها, خودآگاهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملتی که بتواند نقش ایفا کند، ملتی است که به خودآگاهی رسیده است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1383/10/19
عنوان فیش : انتخابات, مردم, حضور پرشور و حداکثری در انتخابات
کلیدواژه(ها) : انتخابات, مردم, حضور پرشور و حداکثری در انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فضای کشور را باید فضای علاقه‌مندی و شوقِ به این انتخابات کرد تا مردم بدانند می‌خواهند کار بزرگی انجام دهند.