[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :‌بیانات در دانشگاه افسری امام علی(ع) - 1383/10/02
عنوان فیش : آرمان‌های اسلامی, دشمن, آرمانخواهی
کلیدواژه(ها) : آرمان‌های اسلامی, دشمن, آرمانخواهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یک ملت، بخصوص وقتی که در پی آرمانهای بلند باشد، دشمنانی خواهد داشت و بدون شک این دشمنان از اِعمال قدرت اجتناب نخواهند کرد.