[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1383/07/05
عنوان فیش : تزکیه نفس, تربیت نیروی انسانی, علم‌آموزی, آموزش و پرورش
کلیدواژه(ها) : تزکیه نفس, تربیت نیروی انسانی, علم‌آموزی, آموزش و پرورش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تعلیم و تزکیه با یکدیگر است؛ این دو را از هم جدا نکنید.