[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قزوین‌ - 1382/09/25
عنوان فیش : اعتماد به نفس ملی
کلیدواژه(ها) : اعتماد به نفس ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز اعتماد به نفس و امید ملت ایران از همه‌ی دوره‌های گذشته بیشتر و چشمش بازتر است.