[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی - 1382/02/22
عنوان فیش : دانشجو, جوان, تقوا
کلیدواژه(ها) : دانشجو, جوان, تقوا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من پرهیزکارترین و نورانیترین جوانان را هم در مواردی در میان دانشجویان دیده‌ام.