[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1381/03/09
عنوان فیش : فلسطین, امت اسلامی, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی, مسئله فلسطین
کلیدواژه(ها) : فلسطین, امت اسلامی, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی, مسئله فلسطین
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسأله‌ی فلسطین، مسأله‌ی دنیای اسلام است

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1381/03/09
عنوان فیش : فلسطین, مسئله فلسطین, امت اسلامی, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی
کلیدواژه(ها) : فلسطین, مسئله فلسطین, امت اسلامی, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دنیای اسلام باید - به معنای واقعی کلمه- مسأله فلسطین را مسأله‌ی خود بداند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1381/03/09
عنوان فیش : فلسطین, امت اسلامی, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی, دفاع از فلسطین
کلیدواژه(ها) : فلسطین, امت اسلامی, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی, دفاع از فلسطین
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز ملتهای مسلمان برای فلسطین هر کار بکنند، برای خود و به نفع خود کرده‌اند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1381/03/09
عنوان فیش : فلسطین, مسئله فلسطین, جامعه اسلامی, امت بزرگ اسلامی, جهان اسلام
کلیدواژه(ها) : فلسطین, مسئله فلسطین, جامعه اسلامی, امت بزرگ اسلامی, جهان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز مساله‌ی فلسطین یك زخم دردناك و عمیق در پیكر جامعه‌ی اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1381/03/09
عنوان فیش : فلسطین, پیروزی ملت فلسطین, آزادی فلسطین, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی
کلیدواژه(ها) : فلسطین, پیروزی ملت فلسطین, آزادی فلسطین, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر فلسطین در این صحنه‌ی رویارویی شجاعانه‌ای كه امروز برای خود به وجود آورده است، موفق شود، موفقیت همه‌ی دنیای اسلام است؛