[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1380/10/19
عنوان فیش : انقلاب, تحول, قرن بیستم
کلیدواژه(ها) : انقلاب, تحول, قرن بیستم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قرن بیستم، قرن انقلابها و تحوّلات اجتماعی و سیاسی در دنیا بود.