[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر - 1380/05/01
عنوان فیش : هنر اسلامی
کلیدواژه(ها) : هنر اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن چیزی که در هنر دینی به‌شدّت مورد توجّه است، این است که این هنر در خدمت شهوت و خشونت و ابتذال و استحاله‌ی هویّت انسان و جامعه قرار نگیرد.