[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌ - 1380/02/28
عنوان فیش : حمایت از سرمایه ایرانی, امنیت, امنیت اجتماعی, امنیت اقتصادی, نظام جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژه(ها) : حمایت از سرمایه ایرانی, امنیت, امنیت اجتماعی, امنیت اقتصادی, نظام جمهوری اسلامی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم در نظام جمهوری اسلامی باید احساس كنند كه جان و مال و فرزندان و ناموس و فكر و عقیده و سرمایه‌گذاری‌ و فعالیت اقتصادیشان برخوردار از امنیت است.