[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام نوروزی به مناسبت حلول سال 1380 - 1380/01/01
عنوان فیش : بیکاری و اشتغال
کلیدواژه(ها) : بیکاری و اشتغال
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
در مطالعات عمیق و بررسی‌هاى همه‌جانبه‌ى اقتصادى، به این نتیجه مى‌رسیم که نقطه‌ى عزیمت و شروع، عبارت است از تلاش براى اشتغال.