[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان‌ - 1379/06/30
عنوان فیش : معنویت‎گرایی, زن, پیشرفت
کلیدواژه(ها) : معنویت‎گرایی, زن, پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در زمینه‌ی مسائل معنوی، زنان جزو پیشگامان حرکت معنوی انسان به سوی پیشرفتها هستند.