[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگران و معلمان - 1379/02/14
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
تجلیل از کارگران هم از دو جهت است: یکی به خاطر این است که هر کشوری هرچه رشد مادّی و ثروت دارد، از سرانگشت کارگر دارد. کارگر است که ثروت را تولید می‏کند و رشد اقتصادی را به وجود می‏آورد. اگر کارگر نباشد، همه‏ی طرّاحان و برنامه‏ریزان و متفکّران اقتصادی، کارشان بیهوده خواهد ماند. آن عنصر و عاملی که همه‏ی فکر و هدفها و برنامه‏ها و پیشرفتهای‏ علم‏ اقتصاد را در مقام عمل تحقّق می‏بخشد، سرپنجه‏ی کارگر است. پس کارگر حقّ بزرگی به گردن همه‏ی آحاد ملت دارد؛ به خاطر اینکه محصول کار اوست که زندگی مردم را به طور روز به روز و عملی و فعلی سامان می‏دهد.