[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنگره‌ی عظیم حج - 1377/12/28
عنوان فیش : امت بزرگ اسلامی
کلیدواژه(ها) : امت بزرگ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در میان واقعیتهای بزرگی که در این تدبر و خودنگری جلوه می‌کند دو چیز از همه برجسته‌تر است؛ نخست: غنا و عظمت سرمایه‌یی که امت اسلامی از آن برخوردار است. و دیگر: سهمگین بودن خطری که در کمین این سرمایه‌ی بزرگ است.