[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1377/02/09
عنوان فیش : روز معلم, معلمان
کلیدواژه(ها) : روز معلم, معلمان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
معلّم خودیک کارگراست،باکاری ازنوع فرهنگی ومعنوی که البته بسیارهم باارزش است.