[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از جوانان - 1377/02/07
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
تحصیل، اعم از تحقیق و کارهای علمی هم هست. چون این نیرو در جوانان هست، بایستی در کار تحصیل علم خیلی تلاش کنند. امروزه آن‏طور که شنیده‏ام، در دانشگاهها جوانان خیلی گُرده زیر بار کار علمی سخت نمی‏دهند؛ این چیز خیلی خوبی نیست. چطور ما به جوانی که تحصیل علم نمی‏کند، دوره‏ی دبیرستان را متوقّف گذاشته و به دانشگاه نمی‏رود، توصیه می‏کنیم که برو درس بخوان؛ اما به آن دانشجویی که در دانشگاه کار علمی سخت نمی‏کند، توصیه نکنیم که کار علمی بکن؟ واقعاً بیاید دانشگاه چه کند؟ باید به دانشگاه بیاید که علم پیشرفت کند. به نظرم می‏رسد که جوانان بایستی در کار تحصیل علم، حقیقتاً از نیروی جوانیشان مایه بگذارند.
آن سؤالی که شما مطرح کردید: «آیا فاصله‏ی ما و کشورهای پیشرفته‏، پُرشدنی است یا نه؟» من اعتقادم این است که بله؛ کاملًا پُرشدنی است. البته ممکن است از همان راهی که آن‏ها رفته‏اند، ما نتوانیم برویم پُر کنیم؛ اما راههای میان‏بُر در دنیا إلی ما شاء اللّه وجود دارد. این طبیعت آفرینش را که خدا به وجود آورده، ما درست نشناخته‏ایم. هزاران راه وجود دارد. یک راه، همان راهی است که این تمدّن صنعتی کنونی دنبالش رفته و پس از هر قدمی، قدم بعدی را به دنبال آورده است. ما چرا ناامید باشیم از اینکه دریچه‏ی جدیدی باز گردد و یک کشف تازه در دنیا بشود؟ یک روز الکتریسیته کشف نشده بود؛ یعنی در دنیا وجود داشت، اما آن را نمی‏شناختند؛ ناگهان شناختند و به دست آمد. بله، نیروی بخار را شناختند. قبل از آن، آتش را نمی‏شناختند؛ اما بعد شناختند. چرا ما ناامید باشیم از اینکه می‏توان در این دنیا چیز ناشناخته‏ای را مجدّداً شناخت؛ کمااینکه هر روز چیزهای ناشناخته‏ای شناخته می‏شود. ما باید در این قسمت کار کنیم و به راهی برسیم که آن راه ما را به پیشرفتهای‏ علمیِ‏ سریع، کاملًا مجهّز کند. علاجش هم فقط به این است که جوانان، بخصوص جوانانی که اهل علم‏ و تحصیل و تحقیق هستند، به کار سخت بپردازند.