[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از جوانان - 1377/02/07
عنوان فیش : قرآن, تقوا
کلیدواژه(ها) : قرآن, تقوا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در قرآن یک نکته‌ی بسیار اساسی هست و آن توجّه دادن به تقواست.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از جوانان - 1377/02/07
عنوان فیش : قرآن
کلیدواژه(ها) : قرآن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از رازهای موفقیت قرآن، هنری بودن آن است.