[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدا - 1376/02/17
عنوان فیش : تکلیف, شهید
کلیدواژه(ها) : تکلیف, شهید
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه که مهم است، حفظ راه شهداست؛ یعنی پاسداری از خون شهدا. این، وظیفه‌ی اوّلِ ماست.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدا - 1376/02/17
عنوان فیش : تکلیف, شهید
کلیدواژه(ها) : تکلیف, شهید
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در قبال شهدا، همه موظفیم. نه این‌كه بعضی وظیفه دارند و بعضی ندارند.